Logo instytucji samorządu

System weryfikacji predyspozycji zawodowych jako instrument pomocy osobom nieaktywnym zawodowo

Projekt Pilotażowy realizowany w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina" finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy.

Logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz. 82). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22

.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wszystkie filmy publikowane po 01.12.2021 r. są dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Jacek Radomski, dostepnosc.cyfrowa@wup.lublin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 58-51-405 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

5. Informacje na temat procedury zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, wskazując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

7. Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie mieści się przy ul. Obywatelskiej 4, 20-092 Lublin.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie od ul. Obywatelskiej oraz od strony parkingu prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą wejść do budynku od strony parkingu, a na poszczególne piętra mogą wjechać windą zlokalizowaną w budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przez wejście od strony ulicy i od strony parkingu jak można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.
Na półpiętrze znajduje się winda oraz toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia służbowe oraz toaleta, prowadzą schody oraz winda osobowa.
Na drugie piętro gdzie znajdują się Kancelaria, Sekretariat, gabinety Dyrekcji Urzędu, pomieszczenia służbowe oraz toaleta, prowadzą schody oraz winda osobowa.
Na trzecie piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia służbowe oraz toaleta, prowadzą schody oraz winda osobowa.
Na czwarte piętro, gdzie znajdują się sala konferencyjna oraz toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą schody oraz winda osobowa.
Ponadto na schodach zamontowane są poręcze.
Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi posiadają szerokość zapewniającą możliwość poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Wejście do budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 4 wyposażone jest w łagodny podjazd. Winda w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille'a znajdujące się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Na półpiętrze oraz czwartym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na wewnętrznym parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone w bliskim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do windy osobowej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wydział Realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Wydział Kontroli mieszczą się w budynku przy ulicy Lubartowskiej 74A na I piętrze obok głównej siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na ul. Obywatelskiej 4.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku, w którym mieszczą się Wydział Realizacji PO WER oraz Wydział Kontroli, znajduje się od strony parkingu. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi do budynku mogą wjechać windą zlokalizowaną w budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przez wejście od ulicy Lubartowskiej jak i od strony parkingu można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.
Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia służbowe oraz toaleta, prowadzą schody oraz winda osobowa.
Na drugie piętro gdzie znajduje się pomieszczenie służbowe oraz toaleta, prowadzą schody oraz winda osobowa.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi posiadają szerokość zapewniającą możliwość poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 74 A I piętro oraz od strony parkingu wyposażone jest w łagodny podjazd oraz drzwi standardowe. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych. Na I piętrze nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i jest ogólnie dostępna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na wewnętrznym parkingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie) posiada trzy filie zamiejscowe: w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej mieści się przy ul. Warszawskiej 14, 21-500 Biała Podlaska

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku, gdzie mieści się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie od strony parkingu prowadzą ogólnodostępne wejścia przez drzwi zewnętrzne (1 wejście główne oraz 2 wejścia na niski parter). Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi do budynku mogą wjechać windą zlokalizowaną w budynku na niskim parterze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przez wejście od strony parkingu, jak i od strony ulicy, można dostać się do wszystkich niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.
Na parter, gdzie znajdują się pomieszczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz toaleta, prowadzą schody oraz winda osobowa (z niskiego parteru).
Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi posiadają szerokość zapewniającą możliwość poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na ogólnodostępnym parkingu budynku przy ul. Warszawskiej 14 znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone w bliskim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do windy osobowej.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Chełmie

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Chełmie mieści się przy ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

W budynku, gdzie mieści się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, dostępna jest winda. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi do budynku mogą wjechać windą zlokalizowaną w budynku. Do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie można wejść też od tyłu budynku, dokąd prowadzą schody ogólnodostępne znajdujące się na zewnątrz budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przez wejście od strony parkingu, jak i od strony ulicy, można dostać się do wszystkich niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.
Na czwarte piętro, gdzie mieści się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie prowadzą schody oraz winda osobowa.
Ogólnodostępny korytarz, toalety i drzwi posiadają szerokość zapewniającą możliwość poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Od strony ulicy Mickiewicza 37 znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone w bliskim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do windy osobowej.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zamościu

Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zamościu mieści się przy ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Delegatury w Zamościu, gdzie mieści się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (na III piętrze), od strony ulicy prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, do których prowadzą schody wraz z podjazdem dla wózków. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi na poszczególne piętra budynku mogą wjechać windą zlokalizowaną w budynku. Pomieszczenia wynajmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie znajdują się na trzecim piętrze obok windy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przez wejście od strony ulicy można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.
Na trzecie piętro, gdzie znajdują się wynajmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pomieszczenia prowadzą dwie klatki schodowe oraz winda osobowa.
Wszystkie ogólnodostępne korytarze i drzwi posiadają szerokość zapewniającą możliwość poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.
Na trzecim piętrze budynku znajduje się też wydzielona toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na parkingu przed budynkiem, gdzie mieści się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone w bliskim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do podjazdu dla wózków.

8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami:

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących lub słabo słyszących na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).
Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną", która zechce osobiście przyjść do urzędu w celu uzyskania informacji uzyska pomoc certyfikowanego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.

Uwaga!
Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z urzędem.

Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Formularz zgłoszenia


Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami z niepełnosprawnością, a mające trudności w skutecznym komunikowaniu się z innych przyczyn, np. ze względu na podeszły wiek.

9. Informacje dodatkowe:

Wyjątek kosztowy. Spis analiz do wyjątków:

 • Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2017/2018)
 • Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2016/2017)
 • Analiza branży motoryzacyjnej w województwie lubelskim. Raport końcowy z badań ilościowych i jakościowy
 • Kwalifikacje w zawodach szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy
 • Analiza branży rachunkowo-księgowej w województwie lubelskim
 • Barometr zawodów 2019
 • Osoby z niepełnosprawnościami w ewidencji urzędów pracy województwa lubelskiego – analiza statystyczna
  Rynek pracy – perspektywa zatrudnionych w województwie lubelskim
 • Edukacyjno-zawodowy niezbędnik dla rodziców i uczniów szkoły podstawowej,
 • Niezbędnik pracodawcy – kształcenie dualne czyli „pracownik szyty na miarę”
 • Biuletyn informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Lubelskie na rynku pracy” – 4 numery (1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019)

10. Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem.

Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 1. osobiście w Urzędzie;
 2. telefonicznie na numer: 81 463 53 00;
 3. faksem na numer: 81 463 53 05;
 4. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wup.lublin.pl;
 5. listownie na adres: ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin;